logo doorzichtig Véronique Hooghe advocaat logo blauw lichtblauw

25 jaar Ervaring – Juridische kennis en Expertise – Empathie en inlevingsvermogen – Communicatie skills – cliënten top reviews – werkterrein Vlaanderen

RECHTBANKEN & HOVEN

Ik ben gespecialiseerd in:

Strafrecht – Verkeersrecht – Politierechtbank – Salduz 3 – Verhoren – Pro Deo – Erkend Bemiddelaar

RECHTBANKEN & HOVEN › ADVOCATENKANTOOR AANGESLOTEN BALIE WEST-VLAANDEREN │ ADVOCAAT-HOOGHE.BE

Rechtbanken & Hoven

advocaat vredegerecht aanvragen advocaat politierechtbank aanvragen pro deo advocaat correctioneel correctionele rechtbank advocaat aanvragen rechtbank van eerste aanleg advocaat zoeken ondernemingsrechtbank advocaat nodig hof van beroepOns rechtssysteem bestaat uit verschillende types rechtbanken, elk met hun eigen bevoegdheden.
Een beknopt overzicht:

 1. Vredegerecht
  De vredegerechten zijn de laagste rechtbanken en behandelen kleinere burgerlijke geschillen zoals huurkwesties, consumentengeschillen, burenhinder, etc.

 2. Politierechtbank
  Deze rechtbanken zijn gespecialiseerd in verkeersovertredingen, verkeersongevallen en sommige lichtere misdrijven.

 3. Rechtbank van Eerste Aanleg
  Deze is verdeeld in drie afdelingen:
  • De Burgerlijke Rechtbank voor civiele zaken die het vredegerecht overstijgen.
  • De Correctionele Rechtbank voor misdrijven (strafzaken).
  • De Jeugdrechtbank voor zaken betreffende minderjarigen.

 4. Arbeidsrechtbank
  Hier worden arbeidsconflicten en geschillen omtrent de sociale zekerheid behandeld.

 5. Ondernemingsrechtbank
  Vroeger bekend als de Rechtbank van Koophandel. Zij behandelen geschillen tussen ondernemingen en zaken met betrekking tot insolventie (faillissementen, gerechtelijke reorganisaties).

 6. Hof van Beroep
  Dit is de rechtbank waar beslissingen genomen door de rechtbanken van eerste aanleg aangevochten kunnen worden.

 7. Arbeidshof
  Dit hof behandelt beroepsprocedures tegen vonnissen van de arbeidsrechtbanken.

 8. Hof van Cassatie
  De hoogste rechtbank in België die niet de feitelijke inhoud van de zaak beoordeelt, maar wel nagaat of de wet correct is toegepast door de lagere rechtbanken.

 9. Grondwettelijk Hof
  Dit is geen rechtbank in de traditionele zin, maar een rechtscollege dat waakt over de naleving van de Grondwet door de wetten, decreten en ordonnanties.

 10. Raad van State
  De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt hoger beroep tegen beslissingen van lagere administratieve rechtscolleges, alsook beroepen tegen reglementaire handelingen van overheden.

"Een advocaat aanvragen, doe je beter vroeg dan laat. Door je juist en tijdig juridisch advies te geven, helpen wij je problemen te vermijden."

5 sterren geel goede beoordelingen pro deo aanvragen goede advocaat goede strafrechtadvocaat top advocaat goeie advocaat

Een kort overzicht van de verschillende hoven:

 1. Hof van Beroep
  Behandelt beroepen tegen beslissingen van rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken en ondernemingsrechtbanken.

 2. Arbeidshof
  Gaat over zaken in beroep tegen besluiten van de arbeidsrechtbanken.

 3. Hof van Cassatie
  Het hoogste rechtsorgaan, behandelt cassatieberoepen tegen beslissingen van andere hoven en rechtbanken, niet over de feiten maar over de juistheid van de toegepaste rechtsregels.

Elk van deze hoven heeft zijn eigen bevoegdheid en hiërarchische positie in het Belgische rechtsstelsel.

Burgerlijke Rechtbank

burgerlijke rechtbank vredegerecht lichte zaken klein geschillen lichte ruzies bemiddelen er samen uit geraken

De term ‘burgerlijke rechtbank’ niet naar een specifieke rechtbank, maar naar de burgerlijke rechtspraak in het algemeen. Burgerlijke rechtspraak houdt zich bezig met geschillen tussen particuliere personen of entiteiten, in tegenstelling tot strafrechtelijke zaken waar de staat actie onderneemt tegen personen vanwege een overtreding van de wet.

Burgerrechtelijke zaken kunnen worden behandeld in verschillende rechtbanken afhankelijk van de aard en ernst van de zaak:

Vredegerecht Rechtbank van eerste aanleg ⋆ Arbeidsrechtbank ⋆ Ondernemingsrechtbank

De bedoeling van de burgerlijke rechtspraak is om een juridische oplossing te bieden voor geschillen, waarbij de rechter vaak een vonnis uitspreekt dat rechten en verplichtingen vaststelt tussen de partijen, zoals het betalen van een schadevergoeding of het nakomen van contractuele verplichtingen.

Mocht je specifieke informatie zoeken over een bepaalde burgerlijke rechtbank in Vlaanderen / België, laat het me weten en ik verschaf je die informatie.

Vredegerecht

het vredegerecht verschillende rechtbanken

Behandelt kleinere civiele geschillen zoals huurgeschillen, consumentenzaken, en sommige familiezaken.

› Verschijnen voor het vredegerecht?

Burgerlijke Rechtbank

bokshandschoenen juridisch discussie geschil rechtbank ruzie probleem gerechtelijk twist voor de rechtbank verschijnen

Deze is opgedeeld in drie afdelingen: de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de jeugdrechtbank. De burgerlijke afdeling behandelt een breed scala aan geschillen, waaronder echtscheidingen, erfeniskwesties, contractuele geschillen en aansprakelijkheidskwesties.Behandelt zaken betreffende arbeidsrecht en sociale zekerheid, waaronder geschillen tussen werknemers en werkgevers, en zaken met betrekking tot sociale zekerheidsuitkeringen.

› Verschijnen voor de burgerlijke rechtbank?

Burgerlijke Rechtbank

voor de rechtbank verschijnen zich voor de rechtbank verantwoorden uitleggen voor de rechter

De burgerlijke rechtbank in België, bekend als de “rechtbank van eerste aanleg”, is een rechterlijke instantie die geschillen beslecht tussen particulieren of rechtspersonen. Deze kunnen gaan over zaken zoals contracten, erfrechten, aansprakelijkheid, huwelijkse geschillen (behalve echtscheiding), eigendomsrechten, en andere civiele kwesties. In Vlaanderen bevinden zich meerdere rechtbanken van eerste aanleg, elk met een eigen territoriale bevoegdheid. Als u niet akkoord gaat met een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, kunt u in principe in beroep gaan bij het hof van beroep.

› Verschijnen voor de burgerlijke rechtbank?

Correctionele Rechtbank

correctionele rechtbank veroordeling straf balaclava zwarte 3 gaten muts zware misrijven zware misdaad overval diefstal identiteit verbergen banditisme zware criminelen

De correctionele rechtbank behandelt ernstigere misdrijven die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van meer dan twee jaar tot minder dan vijf jaar, alsook bepaalde overtredingen die gecorrectionaliseerd werden (dit betekent dat zij door de wetgever of door de rechtspraak uit de categorie van de misdaden zijn gehaald om ze minder ernstig te maken). Voorbeelden van dossiers die door een correctionele rechtbank worden behandeld, zijn diefstal, fraude, zware mishandeling, etc. Misdaden die nog ernstiger zijn, zoals moord, worden door het hof van assisen behandeld.

› Verschijnen voor de correctionele rechtbank?

Jeugrechtbank

verhoor van een jongen Salduz wet jeugdrecht kind kinderen familierecht rechtbank kind zoon dochter minderjarige uitnodiging politie verhoor

De jeugdrechtbank in België is gespecialiseerd in zaken die minderjarigen betreffen. Ze behandelt zowel beschermingszaken (zoals problemen met welzijn en opvoeding van kinderen en jongeren die in een moeilijke situatie verkeren) als misdrijven gepleegd door minderjarigen. De jeugdrechter neemt besluiten die het belang van het kind het beste dienen en kan maatregelen opleggen zoals begeleiding, plaatsing in een instelling of, in sommige gevallen, maatregelen die lijken op strafrechtelijke sancties. Het is belangrijk dat de rechten van het kind en zijn welzijn altijd centraal staan.

› Verschijnen voor de jeugdrechtbank.

03. Arbeidsrechtbank ⋆ Burgerlijke Rechtbank

arbeidsrechtbank advocaat

Behandelt zaken betreffende arbeidsrecht en sociale zekerheid, waaronder geschillen tussen werknemers en werkgevers, en zaken met betrekking tot sociale zekerheidsuitkeringen.

› Verschijnen voor de arbeidsrechtbank – burgerlijke rechtbank?

04. Ondernemingsrechtbank ⋆ Burgerlijke Rechtbank

ondernemingsrecht advocaat aanvragen aanvraag voor een advocaat

Behandelt geschillen tussen bedrijven, zaken gerelateerd aan faillissementen en geschillen betreffende handelsrecht (voorheen rechtbank van koophandel).

Verschijnen voor de ondernemingsrechtbank / Burgerlijke Rechtbank?

05. Politierechtbank

politie lint geel zwarte tekst do not cross verkeer politie vaststellingen advocaat politierechtbank boete betwisten inbreuk betwisten

De politierechtbank behandelt voornamelijk verkeersovertredingen en kleine misdrijven, zoals verkeersongevallen, snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, enzovoort. Daarnaast houdt de politierechtbank zich ook bezig met bepaalde burgerlijke zaken, zoals geschillen over de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen.

De politierechtbank behandelt geen strafrechtelijke zaken zoals misdrijven, maar voornamelijk administratieve zaken met betrekking tot het verkeer. De rechtspraak in de politierechtbank is vaak gericht op het handhaven van de verkeersregels en het bevorderen van de verkeersveiligheid.

Verschijnen voor de Politierechtbank?

06. Hof van Beroep

opgelet gele driehoek fout rechtspraak in beroep gaan rechtbank niet akkoord met vonnis niet akkoord gaan met uitspraak vonnis in twijfel trekken in beroep gaan

Een hof van beroep is een gerechtelijke instantie die beroepszaken behandelt tegen vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken en de ondernemingsrechtbanken. Het is dus een hogere rechterlijke instantie waar je naartoe kan gaan als je het niet eens bent met een beslissing van een lagere rechtbank. In het hof van beroep wordt gekeken of de wet juist is toegepast en of de procedure correct is verlopen. Indien het hof van beroep een fout vindt, kan het de beslissing van de lagere rechtbank wijzigen of de zaak terugverwijzen voor een nieuwe behandeling.

› Verschijnen voor het Hof van Beroep?

07. Arbeidshof

arbeidshof rechtbank raadsman nodig

Een arbeidshof is een gerechtshof dat beroepsprocedures behandelt tegen vonnissen van de arbeidsrechtbanken. Deze hoven behandelen geschillen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid, zoals geschillen tussen werknemers en werkgevers, en geschillen met betrekking tot uitkeringen, pensioenen en sociale verzekeringen. Als je het niet eens bent met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kun je in beroep gaan bij het arbeidshof. De procedure in het arbeidshof verloopt volgens specifieke regels en termijnen, en de uitspraak van het arbeidshof kan, indien nodig, verder worden aangevochten bij het Hof van Cassatie.

› Verschijnen voor het Arbeidshof?

08. Hof van Cassatie

weegschaal gerecht hof van cassatie beroep aantekenen in beroep gaan tegen de tegenpartij niet akkoord met uitspraak van de rechter niet akkoord met het Hof

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtsprekende orgaan in België en is gevestigd in Brussel. Het heeft als hoofdtaak te controleren of de wet juist is toegepast en of de procedures correct zijn gevolgd in rechtszaken die zijn behandeld door de lagere rechtbanken en hoven (zoals de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de hoven van beroep).

Het Hof van Cassatie behandelt echter geen feitelijke elementen van de zaak en spreekt zich niet uit over de inhoudelijke aspecten, maar focust zich op juridische en procedurele aspecten. Indien het Hof vaststelt dat er inderdaad juridische fouten zijn gemaakt, kan het de uitspraak van de lagere rechtbank vernietigen (cassatie). De zaak wordt dan meestal verwezen naar een ander hof of rechtbank, die het opnieuw moet bekijken, maar nu rekening houdend met de uitspraak van het Hof van Cassatie.

De beslissingen van het Hof van Cassatie zijn belangrijk voor de eenheid van rechtspraak in België en kunnen jurisprudentie vormen die richtinggevend is voor toekomstige rechtszaken.

› Verschijnen voor het Hof van Cassatie?

09. Correctionele rechtbank

correctionele rechtbank veroordeling straf balaclava zwarte 3 gaten muts zware misrijven zware misdaad overval diefstal identiteit verbergen banditisme zware criminelen

De correctionele rechtbank behandelt ernstigere misdrijven die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van meer dan twee jaar tot minder dan vijf jaar, alsook bepaalde overtredingen die gecorrectionaliseerd werden (dit betekent dat zij door de wetgever of door de rechtspraak uit de categorie van de misdaden zijn gehaald om ze minder ernstig te maken). Voorbeelden van dossiers die door een correctionele rechtbank worden behandeld, zijn diefstal, fraude, zware mishandeling, etc. Misdaden die nog ernstiger zijn, zoals moord, worden door het hof van assisen behandeld.

Verschijnen voor de Correctionele Rechtbank?

Pro deo advocaten aanvragen kan hier!

pro deo zoeken juridische hulp nodig

Als je niet over voldoende financiële middelen beschikt om een advocaat te betalen, kun je in aanmerking komen voor juridische bijstand van een pro deo advocaat. 

 1. Pro deo advocaten zoals ik, kunnen verantwoordelijk zijn voor het toekennen en het regelen van juridische bijstand voor personen met beperkte financiële middelen.

 2. Leg uit wat je situatie is en waarom je denkt in aanmerking te komen voor pro deo bijstand. Je zal gevraagd worden om documenten aan te leveren die je financiële situatie aantonen, zoals loonstroken, bankafschriften, bewijs van uitkeringen, etc.

 3. De pro deo advocaat zal je aanvraag beoordelen en beslissen of je in aanmerking komt voor pro deo bijstand. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, zal de pro deo advocaat je bij te staan in je juridische kwestie.

 4.  Bespreek de zaak met mij. Zorg ervoor dat je alle relevante informatie met mij, de advocaat deelt, zodat hij of zij je optimaal kan bijstaan.
vrouw heeft schulden schuldeisers schuldbemiddelaar schuldbemiddeling OCMW pro deo advocaat waar gaat al mijn geld naartoe geen vast werk geen werk geen opleiding geen diploma

Het is belangrijk om tijdig contact op te nemen met een pro deo advocaat en alle benodigde documenten te verzamelen om een vlotte afhandeling van je aanvraag te bevorderen.

› Ik kan optreden voor jou als pro Deo indien je aan de voorwaarden voldoet.

Steeds tot jouw dienst! – Pro Deo Advocaat Véronique Hooghe –

advocaat hooghe goede advocaat› Zie mijn online beoordelingen en recensies om de ervaringen van andere cliënten te bekijken …

CONTACT

HOOGHE ADVOCATENKANTOOR
BTW BE 0818.575.773
Advocaat Véronique Hooghe
Burgemeester Bruneellaan 14,
8531 Harelbeke (Hulste)

+32 497 455 292

JURIDISCH ADVIES & BIJSTAND BIJ

© 2024   |   ADVOCAAT-HOOGHE.BE  ・  Privacy Policy    |    Cookie Policy    |    Terms & Conditions