Hooghe Advocaten: professionele dienstverlening binnen alle juridische domeinen.
Specialisaties in het recht

Wij zijn gespecialiseerd in de diverse materies van de recht. Voor een aantal specialiteiten zoals vennootschapsrecht, administratief recht en fiscaal recht, werken we samen met zorgvuldig gekozen specialisten.

Aarzel niet ons te contacteren.

Personen- & familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht. Onder andere afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding vallen hieronder. Maar ook andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
Het erfrecht daarentegen wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

ECHTSCHEIDING

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk. De vormen van echtscheiding zijn:

  • De echtscheiding door onderlinge toestemming.
  • De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

Voor echtscheidingen is de familierechtbank bevoegd.
U kunt met de hulp van een neutrale derde steeds een beroep doen op bemiddeling. Doe dit alvorens een rechtsvordering in te stellen of tijdens de echtscheidingsprocedure.

Ik help u graag verder: hoe scheiden, waar scheiden, wat kost een scheiding, scheiden onderlinge toestemming, kinderalimentatie, alimentatie bij scheiding, verdeling bij scheiding, procedure ...

U gaat scheiden? zie ook  www.bemiddelaar-hooghe.be

» Vragen over echtscheiding?

ALIMENTATIE

Zijn jullie getrouwd geweest en gaan jullie scheiden?
Dan blijft ook na de scheiding de verplichting bestaan om voor elkaar te zorgen.
Dit heet de onderhoudsplicht. Meestal wordt aan de onderhoudsplicht voldaan door het betalen van (partner)alimentatie.

Ik help u graag verder: onderhoudsgeld berekenen, alimentatie berekenen, wanneer geen alimentatie meer, alimentatie kind / alimentatie partner, procedure, ...

» Vragen over alimentatie?

ADOPTIE

Adoptie is de aanname van een persoon als kind.
In juridische zin is adoptie de breuk van de familieband tussen biologische ouders en hun kind.  Aan de ene kant tegelijk de vaststelling van een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en dit kind. En aan de andere kant met alle rechten en plichten die daarbij horen.

» Vragen over adoptie?

OMGANGSRECHT

Omgangsrecht is het wederzijdse recht van iemand en een minderjarig kind om contact met elkaar te houden.
Bijvoorbeeld over een ouder, grootouder, stiefouder, derden

Als ouders, die samen het gezag hebben over hun kinderen na het verbreken van de relatie of het eindigen van hun huwelijk uit elkaar gaan, moeten zij een ouderschapsplan opstellen, waarin zij de wijze waarop zij de zorg- en opvoedingstaken beschrijven. De vastlegging kan onderling gebeuren, met tussenkomst van een mediator of door bemoeienis van een rechter.

» Vragen over omgangsrecht?

JEUGDZAKEN

De jeugdrechtbank is in België een speciale kamer van de rechtbank van eerste aanleg, gericht op jongeren, meestal tot hun 18de verjaardag. Die kunnen voor de jeugdrechter komen of naar de jeugdrechter gaan als:

  • er sprake is van strafbare feiten, bijvoorbeeld dealen van drugs of diefstal.
  • ze in een moeilijke situatie verkeren en er hulp voor de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is
  • de ouders niet voldoen aan hun onderhoudsplicht of er sprake is van mishandeling, misbruik of verwaarlozing.

» Vragen over jeugdzaken?

Strafrecht

Strafrecht valt uiteen in het materiële strafrecht en het formele strafrecht of het strafprocesrecht. Anders gezegd, het geheel van procedurele spelregels volgens welke het materiële strafrecht wordt toegepast.

OVERTREDINGEN

Een overtreding is de lichtste vorm van misdrijf. Iemand die een overtreding begaat, kan hiervoor bestraft worden.
In ons strafrecht is een overtreding de laagste van drie graden misdrijven, de andere twee zijn wanbedrijf en misdaad. Het is meestal de politierechtbank die zich uitspreekt over overtredingen.

Ik help u graag verder: verkeersboete, parkeerboete, snelheidsboete, verkeersovertredingen, snelheidsovertredingen, bekeuringen, proces verbaal, pv, bezwaarschrift, rijbewijs kwijt, ...

» Een overtreding gepleegd?

MISDRIJVEN

De term "misdrijf" is in het ons strafrecht een overkoepelende term voor alle gedragingen die in strijd zijn met de strafwet. Op misdrijven is steeds een straf ingesteld. Een misdrijf bestaat uit een materieel (de gedraging) en een moreel (de schuld) bestanddeel.

» Slachtoffer van een misdrijf?

Verkeersrecht

Als we over verkeersrecht spreken dan wordt hier in algemene zin meestal het recht mee bedoeld dat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg. Als we over openbare weg spreken dan bedoelen we ook het  wegverkeersreglement of wegcode.

VERKEERSOVERTREDING

Als u in het verkeer regels overtreedt, kunt u daarvoor straf krijgen. Voor niet al te zware verkeersovertredingen hoeft u niet voor de rechter te verschijnen. U krijgt dan een bekeuring thuisgestuurd. Die betaalt u en daarmee is de zaak af.

Bent u het niet met de bekeuring eens?
Dan kunt u daartegen in beroep gaan.

Bij ernstige overtredingen of herhaling kan de rechter bepalen dat u uw rijbewijs voor langere tijd kwijt bent. In extreme gevallen kan zelfs uw auto of motor in beslag worden genomen.

» Vragen over verkeersovertredingen?

ONGEVAL

Een verkeersongeval is elk ongeval in het wegverkeer waarbij middelen van vervoer, voetgangers of de in het wegverkeersreglement bepaalde dieren betrokken zijn en waarbij het ongeval verband houdt met de risico's van het wegverkeer.

» U wenst rechtsbijstand bij een ongeval?

VLUCHTMISDRIJF

Een vluchtmisdrijf is een onmiddellijk aflopend misdrijf dat voltrokken is zodra iemand vlucht om zich aan de vaststellingen te onttrekken. De voorwaarde van “de intentie hebben om aan de vaststellingen te ontsnappen” wordt door de rechtspraak ruim ingevuld. Het is voldoende dat de bestuurder handelt om zich te onttrekken aan de vaststellingen, zelfs zonder dat er sprake is van het opzet om te ontsnappen aan vervolging.

» In aanraking gekomen met justitie?

ALCOHOLCONTROLE

Als de politie u vraagt om een ademtest te ondergaan, moet u in principe meewerken.
Doet u dat niet?
Dan riskeert u een boete die gelijk staat aan een boete voor alcoholintoxicatie. In zo’n geval hebt u nood aan een goede verdediging van uw zaak voor de politierechter. Wij kunnen u daarbij helpen ...

» In aanraking gekomen met justitie?

Handels- & Economisch recht

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren.

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht, ook wel herkenbaar als civiel recht of privaatrecht. Dit recht beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, vermogensrecht, ...). De inhoud van het burgerlijk recht wordt het materiële burgerlijke recht genoemd.

Bemiddeling / Juridisch hulpverlener

Meer dan vele andere geschillen zijn familiale conflicten en echtscheidingen pijnlijk, emotioneel en ingrijpend. Naast de emotionele problematiek ontstaan er in die context vaak ook materiële, praktische en financiële problemen.

In de praktijk groeit het besef dat bemiddeling een zeer doeltreffende en humane manier is om conflicten te begeleiden naar een oplossing.

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij de betrokken partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde. Die derde, de bemiddelaar - zie website www.bemiddelaar-hooghe.be, probeert om tot een door hen gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

» Meer info over bemiddeling?

Schuldbemiddeling

Als je in schuldbemiddeling gaat zal een schuldbemiddelaar proberen om een regeling te treffen met je schuldeisers over de betaling van je schulden.
De schuldbemiddelaar kan bijvoorbeeld afspreken dat je je schulden gespreid mag terugbetalen.

» Vragen over schuldbemiddeling?

Pro Deo

"Pro-deo" betekent letterlijk "voor God", ofwel gratis. Een Pro Deo advocaat is dus in de echte zin van de betekenis een gratis advocaat.

De advocaat die Pro Deo werkt doet een goede daad en zal door God beloond worden. Tenminste, dit is de oorspronkelijke gedachte die leidde tot de gratis juridische bijstand.

» Personen met geen of een laag inkomen kunnen beroep doen op de zogenaamde pro deo advocaat.

» Komt u in aanmerking voor Pro Deo?

WhatsApp WhatsApp ons nu!